กิจกรรม ISO 14001:2015 / 9001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

 
ประกาศ

 

ที่  MS 001/ 2560


นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท วงษ์พาณิชย์รีไซเคิลระยอง จำกัด  ดำเนินธุรกิจการให้บริการกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่ปนเปื้อนโดยวิธีการรีไซเคิล  เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อชุมชน  สังคม  และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  เพื่อลดปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับธุรกิจดังนี้


1.  มุ่งมั่นที่จะดำเนินระบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายที่ว่าด้วย สิ่งแวดล้อม ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2. มุ่งมั่นปกป้องและป้องกันปัญหามลภาวะ และปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มการนำกลับไปใช้ใหม่ โดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนข้างเคียง

3. มุ่งมั่นส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  อย่างมีประสิทธิภาพ

4. มุ่งมั่นการเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคนของบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ                                 สั่ง ณ วันที่ 12  พฤษภาคม 2560

                                     นางเสาวนีย์  ตลับนาค
                                      (กรรมการผู้จัดการ)

 


ประกาศ

ที่  MS 002/ 2560

เรื่อง นโยบายคุณภาพ

  1. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งเน้นการบริการอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ความปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

  2. ทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพเป็นระยะ เพื่อนำไปสู่กระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

  3. มุ่งมั่น  ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ รวมถึงให้การสนับสนุนงานด้านสังคมและสาธารณประโยชน์

  4. เผยแพร่นโยบายคุณภาพให้พนักงานทุกคน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการบริการอย่างมีคุณภาพ

 

สั่ง ณ วันที่  12 พฤษภาคม 2560

                                         นางเสาวนีย์  ตลับนาค

                                           (กรรมการผู้จัดการ)


 
Visitors: 964,887