CSR

 
 
 
 
  
  • กิจกรรม CSR ร่วมกับบริษัท เซกิซุย สเปเชียลตี้ เคมิคอลส์ จำกัด

  • ร่วมกิจกรรม โครงการ CSR กับบริษัทลูกค้า ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง
  • กิจกรรม CSR ร่วมกับ บริษัท SCG Chemicals กิจกรรมการเก็บขยะ คัดแยกขยะ และประกอบถังขยะจากท่อพลาสติกของ SCG บริเวณหาดจอมเทียน พัทยา
 


  • ครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครื่อข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เขตจอมทอง เข้าเยี่ยมโรงงาน          
    
 

 

  • เป็นวิทยากร โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครื่อข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้นำชุมชน และประชาชน ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง.
 

 

   •  ร่วมกับโรงไฟฟ้า EGCO ทำความสะอาดชุมชนฟื้นฟูพิทักษ์รักคลองน้ำชา...รักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อชุมชน ☺☺☺
 

   • ร่วมกันทำความสะอาดและตัดวัชพืชบริเวณถนนรอบโรงไฟฟ้าระยอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ที่ดีต่อชุมชนและบริษัทใกล้เคียง
 

 

   •  ร่วมสนับสนุนถุงยังชีพช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสให้กับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 

 

 

 


 

 
Visitors: 964,890