รางวัลที่ได้รับ

  • รางวัลระดับดีเยี่ยม

    โครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี 2555  

    ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กันยายน 2555

    โดย นายวีเชียร  จุ่งรุ่งเรือง

    ( อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ )

 

 

 

 

 


 

  •  กรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบประกาศนียบัตรให้เพื่อแสดงว่า บริษัทวงษ์พาณิชย์รีไซเคิล ระยอง จำกัด.

มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพโรงงานจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ภายใต้ " โครงการยกระดับผู้ประกอบการของเสีย "

ประจำปีงบประมาณ 2555 ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

 

( นายประพัฒน์  วนาพิทักษ์ )

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

                                                                                 

 

 


 

Visitors: 58,125