รางวัลที่ได้รับ

  • รางวัลระดับดีเยี่ยม

    โครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี 2555  

    ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กันยายน 2555

    โดย นายวีเชียร  จุ่งรุ่งเรือง

    ( อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ )

 

 

 

 

 


 

  •  กรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบประกาศนียบัตรให้เพื่อแสดงว่า บริษัทวงษ์พาณิชย์รีไซเคิล ระยอง จำกัด.

มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพโรงงานจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ภายใต้ " โครงการยกระดับผู้ประกอบการของเสีย "

ประจำปีงบประมาณ 2555 ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

                                                                                  

 

( นายประพัฒน์  วนาพิทักษ์ )

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

   • กรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัทวงษ์พาณิชย์รีไซเคิล ระยอง จำกัด.
ทะเบียนโรงงาน : จ๓-๑๐๕-๒๒๓/๕๑ รย  ประเภทกิจกรรม : คัดแยกสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุี่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

            ได้รับรางวัลชมเชยผลการปรับปรุงยอดเยี่ยม

ภายใต้ "โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 


( นายมงคล  พฤกษ์วัฒนา )
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 

  • จังหวัดระยอง มอบใบรับรอง มารตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
( นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ )
 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง


Visitors: 964,888